നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MAN ARRESTED IN SEXUALLY ABUSE CASE IN MALAMPUZHA

    സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    വിധവകളെയും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ സ്ത്രീകളെയും ഭർത്താവ് സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തവരെയുമാണ് വിഷ്ണു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്

    • News18
    • |