നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MAN FOUND MURDERED IN ADIMALI

    അടിമാലിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്നയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മുറി പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടിയ നിലയിൽ

    12 വർഷം മുൻപ് ഭാര്യ മരിച്ച ഗോപി ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്.

    )}