നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MAN KILLS FIRST WIFE FEARING SHE WOULD MURDER HIS SECOND WIFE

    മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകി ആദ്യ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ; കാരണം വിചിത്രം

    ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ ഭർത്താവിന്റെ കൊട്ടേഷൻ

    )}