നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » TWO ARRESTED WITH DRUGS IN MUTHANGA

    മുത്തങ്ങയിൽ കാറിന്റെ വിഷ്ബോർഡിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നിരോധിത മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി

    കാറിന്റെ വിഷ്ബോർഡിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.