നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » A DEVASTATED SHEHNAAZ GILL LEAVES FOR SIDHARTH SHUKLA LAST RITES

    കരഞ്ഞ് തളർന്ന് കാമുകി ഷെഹനാസ്; സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു

    A devastated Shehnaaz Gill leaves for Sidharth Shukla's last rites | സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വിയോഗത്തിൽ തകർന്ന് കാമുകി ഷെഹ്‌നാസ്. ഒപ്പമുള്ളത് സഹോദരൻ മാത്രം

    )}