നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR DIRECTOR LAL AND WIFE NANCY CELEBRATE 34TH WEDDING ANNIVERSARY

    34 വർഷം, 32 പല്ലുകൾ അതുപോലെതന്നെയുണ്ട്; വിവാഹവാർഷികദിനത്തിൽ ലാലും ഭാര്യയും

    )}