നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR INEYA CAPTURES THE ESSENCE OF MUNNAR IN HER LATEST PHOTOSHOOT

    Ineya | മൂന്നാറിന്റെ കുളിരേറ്റ് ഇനിയ; പുത്തൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി താരം

    Ineya captures the essence of Munnar in her latest photoshoot | ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി ഇനിയ. തീർത്തും അവിചാരിതമായി നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ

    )}