നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ADOOR GOPALAKRISHNAN AND KAMAL DISPUTE IN IFFK TV UMB

    IFFK | തർക്കിച്ച് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും കമലും

    ഡെലിഗേറ്റുകളുടെയും സിനിമ പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണ അടൂരിനും ബിജുവിനുമായിരുന്നു.

    )}