നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA IS ALL TEARY EYED IN THIS SECOND ANNIVERSARY POST FOR LUCA

    Ahaana | കവിളുകളിൽ കണ്ണുനീർ വാർന്നിറങ്ങുന്ന മുഖം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഹാന; ആ കാരണം എന്തെന്ന് ഓർക്കുന്നവരുണ്ടോ?

    എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടെ, പ്രസന്ന വദനത്തോട് കൂടി കാണപ്പെടുന്ന അഹാന കണ്ണുനീർ വാർന്നിറങ്ങിയ ഈ മുഖം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്

    )}