നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA BUSTS FALSE NEWS IN THE NAME OF ACTOR PAULY VALSAN

    Ahaana for Pauly Valsan | 'അവർക്കുമുണ്ട് ആത്മാഭിമാനം'; പൗളി വത്സന്റെ പേരിലെ വ്യാജവാർത്തയ്ക്കും സംഭാവനാപ്രചാരണത്തിനുമെതിരെ അഹാന കൃഷ്ണ

    Ahaana Krishna busts false news in the name of actor Pauly Valsan | പൗളി വത്സന്റെ പേരിലേത് വ്യാജവാർത്ത. സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി അഹാന കൃഷ്ണ

    )}