നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ALLU ARJUN SPENT 12 HOURS AND DID 24 DRESS CHANGES FOR A SCENE IN PUSHPA

    Allu Arjun | ഒറ്റ രംഗത്തിനായി 12 മണിക്കൂറും, 24 ഡ്രസ്സ് ചെയ്ഞ്ചും; അല്ലു അർജുൻ 'പുഷ്പ'ക്കായി നടത്തിയ ശ്രമം ഇങ്ങനെ

    Allu Arjun spent 12 hours and did 24 dress changes for a scene in Pushpa | 'പുഷ്പ' സിനിമയ്ക്കായി അല്ലു അർജുൻ നടത്തിയ 12 മണിക്കൂർ ശ്രമം