നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ASWATHY SREEKANTH TELLS THE REALITY BEHIND INSTA LIFE AND REAL LIFE

    Aswathy Sreekanth | ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാണുന്നതല്ല ജീവിതം, സത്യാവസ്ഥയുടെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്

    #instalifevsreallife എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗോടു കൂടി, ജീവിതത്തിലെ യാഥാർഥ്യവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ജീവിതവും തമ്മിലെ അന്തരമാണ് അശ്വതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്

    )}