നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DEVOTIONAL SONG FROM UNNI MUKUNDAN MOVIE MEPPADIYAN RELEASED IN SABARIMALA

    Meppadiyan | ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ചിത്രം 'മേപ്പടിയാനിലെ' അയ്യപ്പഭക്തി ഗാനം ശബരിമലയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    Devotional song from Unni Mukundan movie Meppadiyan released in Sabarimala | ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പാടിയ അയ്യപ്പഭക്തി ഗാനത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിർവഹിച്ചു

    )}