നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DIYA KRISHNA IS BACK AGAIN WITH A SWIMSUIT PIC

    ദിയ കൃഷ്ണയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് 'ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ ലോകം സമ്മതിക്കില്ല' എന്ന് കമന്റ്, മറുപടിയും

    Diya Krishna is back again with a swimsuit pic | ദിയ കൃഷ്ണയുടെ സ്വിം സ്യൂട്ട് ചിത്രത്തിന് കമന്റ്. ശേഷം മറുപടിയുമായി ദിയ

    )}