നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA LAMENTS THE LOSS OF HER BELOVED PET

    Durga Krishna | ഓമനിച്ച് കൊതിതീരും മുൻപേ വിടവാങ്ങൽ; ദുഃഖവാർത്തയുമായി നടി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

    നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് സ്നേഹിച്ച് കൊതിതീരും മുൻപ് ഒരു അപകടം. വിയോഗവ്യഥയിൽ ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

    )}