നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA POSTED AN IMAGE FROM THEIR PROPOSE DAY

    Durga Krishna | കിസ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഇരിപ്പാണത്; പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞ നിമിഷത്തെ ചിത്രവുമായി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

    പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ഒരു ചുംബനത്തോട് കൂടി ആരംഭിച്ച പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ