നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA POSTED CHILDHOOD PICS OF HERSELF AND HER HUSBAND ARJUN

    കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രമുണ്ടോ എന്ന ആരാധകരുടെ പരാതി തീർന്നോ? പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയനടിയും ഭർത്താവുമാണിത്

    ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കാണുന്നത് താരത്തിന്റെ ഭർത്താവാണ്, രണ്ടാം പകുതിയിൽ താനും

    )}