നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA TELLS HOW SHE CALLS HER HUSBAND ARJUN RAVEENDRAN

    Durga Krishna | തന്നെക്കാൾ എട്ട് വയസ്സിന് മൂത്ത ഭർത്താവ് അർജുനെ എന്ത് വിളിക്കും? മറുപടി നൽകി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

    Durga Krishna tells how she calls her husband Arjun Raveendran and vice versa | ഭർത്താവിനെ ചേട്ടാ എന്നോ, പേരുവിളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. ദുർഗ്ഗയും ഭർത്താവും പരസ്പരം വിളിക്കുന്നത് ഒരു പേരാണ്

    )}