നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » EDAVELA BABU ON THE PROS AND CONS OF LEADING BACHELOR LIFE

    അവിവാഹിതരേ ഇതിലേ, ഇതിലേ; 'ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ' ആയി കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇടവേള ബാബു

    Edavela Babu on the pros and cons of leading bachelor life | ഒരു പേന നിലത്തു വീണാൽ, ഒരു യാത്ര പോകാനിറങ്ങിയാൽ, ഒരു കിടക്ക കണ്ടാൽ... അവിവാഹിത ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഇടവേള ബാബു

    )}