നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FILM MAKER JOY MATHEW EXTENDS SUPPORT TO PM MODI LIGHT OUT CAMPAIGN

    'വെളിച്ചംകൊണ്ടുള്ള ഈ കൈകോർക്കൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം' പ്രധാനമന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ച് ജോയ് മാത്യൂ

    Covid 19 | രാജ്യത്തിന്‍റെ ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് എന്ന ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തന്നെയാണ് വെളിച്ചംകൊണ്ടുള്ള ഈ കൈകോർക്കൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക