നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GAL GADOT WITH HER WONDER WOMEN SHAHEEN BAGH DADI IS ON THE LIST

    'ഇവർ 2020 ലെ വണ്ടർ വുമൺ'; ഷഹീൻ ബാഗിലെ ദാദിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് വണ്ടർ വുമൺ നായിക

    തന്നെ സ്വാധീനിച്ച പത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വണ്ടർ വുമൺ നായിക പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഷഹീൻബാഗ് സമരനായിക ബിൽകീസ് ബാനുവും

    )}