നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HAD MALAYALAM CINEMA STARTED REFLECTING THE EXISTENCE OF UNHEALTHY COMPETITIONS IN THE INDUSTRY

    എതിരാളിയുടെ സിനിമയെ തകർക്കാൻ മലയാള സിനിമയിൽ കൂടോത്രമോ?

    Had Malayalam cinema started reflecting the existence of unhealthy competitions in the industry? | എതിർ ചേരിയിലെ നടൻ ഉയർന്ന് വരാതിരിക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റുന്ന നടന്മാർ മലയാള സിനിമയിലുണ്ടോ?

    )}