നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HAPPY SARDAR MOVIE DIRECTORS SUDEEP AND WIFE GEETHIKA SAYS ABOUT MOVIE TV SRG

    ഹാപ്പി സർദാർ: സർദാർ മാത്രമല്ല, ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഹാപ്പിയാണ്

    ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ദുരഭിമാനക്കൊല എന്ന ഗൗരവമേറിയ വിഷയവും ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതായി സുദീപും ഗീതികയും വ്യക്തമാക്കി.