നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HE WAS CHEATING ON ME SANA KHAAN ON BREAKING UP WITH CHOREOGRAPHER MELVIN LOUIS

    'അയാൾ എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു'; പ്രണയത്തകർച്ച തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി

    ആ ബന്ധം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലാണിപ്പോൾ അയാൾ- നടി പറഞ്ഞു.