നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HOW VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF HAD FALLEN IN LOVE

    Katrina - Vicky | ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല; കത്രീനയും വിക്കിയും പ്രണയത്തിലായതെങ്ങനെ?

    How Vicky Kaushal and Katrina Kaif had fallen in love? | ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ പ്രണയത്തിലായതെങ്ങനെ? ആ കഥ ഇതാ