നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HRITHIK ROSHAN AT THE AGE OF 48 THE SECOND MOST HANDSOME MAN IN THE WORLD

    Happy Birthday Hrithik Roshan| ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ പുരുഷൻ; 48 ന്റെ യൗവ്വനത്തിൽ ഋത്വിക് റോഷൻ

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഋത്വിക് റോഷനാണ്.