നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » IN PICS VICKY KAUSHAL PREPS HARD FOR UPCOMING ROLES

    Vicky Koushal | പുതിയ റോളിനായി കഠിനമായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിക്കി കൗശാലിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

    കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കായി കഠിനമായി പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിക്കി കൗശാല്‍

    )}