നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » JOJU GEORGE SPENT LOCKDOWN DAYS TO START VEGETABLE FARMING AND CATTLE REARING

    സ്വന്തമായി പച്ചക്കറി കൃഷിയും പശുവളർത്തലും; ജോജു ജോർജിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിനോദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

    Joju George spent lockdown days to start vegetable farming and cattle rearing | ലോക്ക്ഡൗൺ നാളുകളിൽ വീട്ടിൽ വിശാലമായ പച്ചക്കറിത്തോട്ടമൊരുക്കി ജോജു ജോർജ്

    )}