നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KAJOL POSTS A UNIQUE SELFIE ON HER 21ST WEDDING ANNIVERSARY

    സെൽഫി എടുക്കുന്നതെങ്ങനെ? കജോളിനോട് ചോദിക്കൂ, പറഞ്ഞു തരും

    Kajol posts a unique selfie on her 21st wedding anniversary | ഭർത്താവെടുത്ത കാജോളിന്റെ 'സെൽഫി' കണ്ടു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ

    )}