നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KAREENA KAPOOR ON THE HARDSHIPS FACED AFTER C SECTION AND BIRTH OF TAIMUR

    മാറിടങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അമർത്തി, 14 ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു; കരീന കപൂർ സിസേറിയൻ പ്രസവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി രംഗത്ത്

    കരീന രചിച്ച പുസ്തകത്തിലെ അനുഭവക്കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

    )}