നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KONKONA SEN SHARMA OFFICIALLY DIVORCED

    'അവർ സമാധാനപരമായി വേർപിരിഞ്ഞു;' ഇഷ്‌ടനടിയും ഭർത്താവും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹമോചിതരായി

    Konkona Sen Sharma officially divorced | ഇരുവരും കൗൺസിലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഒന്നിച്ചു തുടരാനാവില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു

    )}