നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KRISHNAKUMAR NARRATES HIS BONDING WITH SURESH GOPI AND NEW DELHI

    സുരേഷ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചു, 'എടാ നീ ഡൽഹിയിലുണ്ടോ'? സുരേഷ് ഗോപിയെ ഡൽഹിയിൽ വച്ച് കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ

    സുരേഷ് ഗോപിയും താനും ഡൽഹിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ

    )}