നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » LENA KUMAR REVEALS THE SECRET OF HER NAME ON HER BIRTHDAY

    Happy Birthday Lena Kumar | പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ തന്റെ പേരിന്റെ അർഥം വെളിപ്പെടുത്തി ലെന, കൂടെ അമ്മയുണ്ടാക്കിയ കേക്കും

    Lena Kumar reveals the secret of her name on her birthday | മകളുടെ പേര് അച്ഛൻ ലീന എന്ന് എഴുതി അയച്ചത് അമ്മ വായിച്ചത് ലെന എന്നായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആ പേരിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്

    )}