നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MAKE CHILDREN COMPETENT YOU DO NOT HAVE TO WORRY ABOUT WHO WILL MARRY HER SAYS SAMANTHA

    Samantha Ruth Prabhu | 'മകളെ കഴിവുള്ളവളാക്കി മാറ്റുക; ആരാണ് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങള്‍ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല' ; സാമന്ത

    ആരാണ് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയെന്നാലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം മകളെ കഴിവുള്ളവളാക്കി മാറ്റുക,ന്നൊണ് സാമന്ത പറയുന്നത്

    )}