നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MEERA NANDAN HAS CLICKED HER PHOTO IN A WASHROOM

    Meera Nandan | നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ, മീര നന്ദന്റെ ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത് എവിടെ വച്ചാണെന്ന്

    Meera Nandan has clicked her photo in a washroom | ദൃശ്യമനോഹരമായ ഇടം സ്റ്റുഡിയോയോ സ്വീകരണ മുറിയോ ഒന്നുമല്ല; ഫോട്ടോ എടുത്തത് എവിടെവച്ചെന്ന് മീര നന്ദൻ

    )}