നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES A RECAP THROUGH PADMARAJAN

    ചിത്രാഞ്ജലി: പത്മരാജന്റെ അനശ്വര കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ

    പദ്മരാജൻ ഓർമ്മയായിട്ടിന്ന് 28 വർഷങ്ങൾ. പദ്മരാജൻ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയൊരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം

    )}