നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES ABHISHEK BACHCHAN IS UNRECOGNISABLE IN HIS NEW GETUP FOR BOB BISWAS

    ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ മേക്കോവർ? പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ നടനെ

    Abhishek Bachchan is unrecognisable in his new getup for Bob Biswas | നടന്റെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയമുണ്ട്

    )}