നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES AD FILM ENACTED BY JAGATHY SREEKUMAR UNVEILED

    സ്‌ക്രീനിൽ വീണ്ടും അമ്പിളിക്കല വിരിഞ്ഞു; വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജഗതി ശ്രീകുമാർ ക്യാമറക്ക് മുൻപിൽ

    Ad-film enacted by Jagathy Sreekumar unveiled | മകൻ രാജ്‌കുമാറിന്റെ പരസ്യ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച വാട്ടർ തീം പാർക്കിന്റെ പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് ജഗതിയുടെ മടങ്ങി വരവ്