നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES AHAANA IS ALL PRAISE FOR SISTER ISHAANI DEBUT MOVIE

    Ahaana Krishna and Ishaani Krishna | ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ നീയുമുണ്ടാവും; അനിയത്തിയുടെ അഭിനയത്തെ പ്രശംസിച്ച് അഹാന

    Ahaana is all praise for sister Ishaani's debut movie | അനിയത്തി ഇഷാനിയുടെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ച് അഹാന കൃഷ്ണ

    )}