നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES AJU VARGHESE TAKE A DIG AT HIMSELF WITH A MEME FROM DRISHYAM 2

    'നമ്മുടെ ഒക്കെ മരണം വരെ അവൻ പുറകെ ഉണ്ടാകും'; ദൃശ്യം സ്റ്റൈൽ സെൽഫ് ട്രോളുമായി അജു വർഗീസ്

    Aju Varghese take a dig at himself with a meme from Drishyam 2 | സെൽഫ് ട്രോളുമായി അജു വർഗീസ് വീണ്ടും

    )}