നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES ALI AKBAR COLLECTED MORE THAN 50 LAKHS FOR HIS CROWD FUNDED MOVIE 1921

    അലി അക്ബറിന്റെ 1921; പൊതുജനങ്ങളുടെ സംഭാവന അരക്കോടി കടന്നു

    Ali Akbar collected more than 50 lakhs for his crowd-funded movie 1921 | മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ചരിത്രം പേറുന്ന അലി അക്ബർ ചിത്രം 1921നായി പൊതുജനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരമാണിത്

    )}