നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES ALI AKBAR FILM PRODUCTION COMPANY GOT 76 LAKH AS PUBLIC DONATION

    മമ ധർമ്മ: അലി അക്ബർ സിനിമാ നിർമാണ കമ്പനിയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ സംഭാവന 76 ലക്ഷം കടന്നു

    പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന 1921 എന്ന സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുൻപ് നടത്തിയിരുന്നു

    )}