നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES GARGANTUAN SETS GETTING READY FOR MAMMOOTTYS

    മമ്മൂട്ടിയുടെ മാമാങ്കത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് യമണ്ടൻ സെറ്റ്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    Gargantuan sets getting ready for Mammootty's Mamankam | 18 ഏക്കറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പടുകൂറ്റൻ സെറ്റിലാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മാമാങ്കം ചിത്രീകരിക്കുക