നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES JAYASURYA TEASING PRITHVIRAJ AT AN AWARD FUNCTION

    ഇവിടെ വച്ച് പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ താടി കത്തിച്ച് കളയും; അവാർഡ് വേദിയിൽ ജയസൂര്യയുടെ 'ഭീഷണി' പൃഥ്വിരാജ് നേരിട്ടതിങ്ങനെ

    Jayasurya teasing Prithviraj at an award function | തന്നെ വച്ച് സിനിമയെടുക്കണം എന്ന ഉറപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ താടി കത്തിച്ചുകളയും; ജയസൂര്യയുടെ 'ഭീഷണി' പൃഥ്വിരാജ് നേരിട്ടതിങ്ങനെ

    )}