നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES JAYASURYA TO GIFT HOME FOR THE NEEDY UNDER SNEHAKKOODU PROJECT

    Jayasurya | വീട് സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഭവനമൊരുക്കാൻ ജയസൂര്യ; 'സ്നേഹക്കൂടിന്' തുടക്കം

    Jayasurya to gift home for the needy under Snehakkoodu project | ഒരു വർഷം അഞ്ചു വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ് ഉദ്ദേശം

    )}