നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES KIM KARDASHIAN BECOMES MOM TO HER FOURTH CHILD THIRD DAY FROM APPEARING FOR MET

    മെറ്റ് ഗാലയിൽ ഈ ലുക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കിം മൂന്നാം നാൾ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി!

    Kim Kardashian becomes mom to her fourth child third day from appearing for Met Gala | വടിവൊത്ത ലുക്കിൽ മെറ്റ് ഗാല പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കിം കർദാഷിയാൻ മൂന്നാം നാൾ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്