നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES MEET THE REAL LIFE HEROES IN

    വൈറസ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇവരാണ്

    Meet the real-life heroes in Virus | നിപ വൈറസ് ബാധയെ തുരത്താൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന വ്യക്തികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് വൈറസ് സിനിമയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും ഒരുക്കിയത്

    )}