നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES NAYANTHARAS NEW TATTOO IN THE PLACE OF PRABHU WINS ATTENTION

    നയൻതാരയുടെ കയ്യിലെ 'പ്രഭു' എന്ന ടാറ്റു ഇപ്പോൾ ഇല്ല; പകരം വന്ന പച്ചകുത്തൽ ചർച്ചയാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ

    Nayanthara's new tattoo in the place of Prabhu wins attention | പ്രഭു അല്ല; നയൻ‌താരയുടെ കയ്യിലെ പുതിയ പച്ച കുത്തൽ ഇങ്ങനെ

    )}