നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES RIMI TOMY COMES UP WITH WHAT SOUNDS LIKE A PERSONAL CORONA AWARENESS POST

    സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു... പ്രിയപ്പെട്ടൊരാൾക്കെന്ന പോലെ റിമി ടോമിയുടെ കൊറോണ ജാഗ്രതാ പോസ്റ്റ്

    Rimi Tomy comes up with what sounds like a personal Corona awareness post | സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു...നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത്രയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ്... വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളോട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് റിമിയുടെ കുറിപ്പ്

    )}