നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES THROWBACK PIC OF AASHIQ ABU FROM COLLEGE DAYS

    മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയ്ക്കു ലഭിച്ച പ്രതിഭ; ഓർമ്മകൾപേറി പഴയ മാഗസിൻ പേജ്

    Throwback pic of Aashiq Abu from college days | ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരിനേക്കാൾ അൽപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് കോളേജിലെ പേരിന് എന്ന് മാത്രം

    )}